Röster om handledning

Om du är intresserad av utvecklingsprogrammet Handledning för hållbart ledarskap så är du kanske också intresserad av vad andra upplever att handledning kan ge? Här kommer några exempel på det.

Forskning om chefshandledning

En forskargrupp intervjuade medarbetare inom Stockholms läns landsting vars chefer hade följt ett tvåårigt ledarskapsprogram. Programmets mest omfattande del bestod av ett års deltagande i så kallade backstage-grupper, som kan likställas med tretimmars handledningstillfällen, en gång per månad.

De flesta medarbetare tyckte att deras chefer hade utvecklats, och det åt ett positivt håll. Cheferna hade utvecklats mest på områden som forskarna bedömde hade en tydlig koppling till säkerhet och självförtroende i ledarskapet, exempelvis beslutsförmåga, konflikthantering och mötesledning.

Här hittar du mer information om studien.

Deltagare om handledning

Såhär beskriver några deltagare i handledningsgrupper sin upplevelse av handledning i Lilja Cajverts bok bok ”Handledning – behandlarens kreativa rum”. De som intervjuas arbetar mer med klientmöten inom socialtjänsten än med ledarskap. Upplevelserna av stöd, reflektionsutrymme, nya tankar och bekräftelse stämmer ändå väl in på vad många chefer beskriver att de behöver och önskar:

”Handledningen gör det möjligt att få positiva tankar, att få belyst och bekräftat att det inte är mig som person som det är fel på utan att mina känslor och mitt agerande hänger samman med situationen och den process som sker […] . Detta är svårt att se när jag är mitt inne i processen. Vi får klart för oss hur vi ska gå vidare. Vi får tid, som vi annars inte har, och inte heller tar oss. Det är lätt att känna sig dålig i det här arbetet, men handledningen hjälper mig att komma vidare, en möjlighet att ta ett steg framåt. Jag får både förståelse och en strategi för hur jag ska gå vidare […]. Det får jag sällan i diskussionen med mina kolleger.”

”När jag gått från handledningen har jag känt mig stark, duktig och kompetent. Jag blir säkrare i arbetet, mer nyfiken och drar inte lika snabba slutsatser nu.”

”Man kommer till handledningen med bestämda föreställningar och en fast bild, men handledningen visar på oprövade vägar och väcker den nyfikenhet som gått förlorad på grund av ilska och andra känslor. Det är viktigt att ändra på de fasta bilder man har som bygger på egna föreställningar om hur saker bör vara.”

Vad vill du göra nu?