Bygg ditt hållbara ledarskap!

Handledning för hållbart ledarskap är ett utvecklingsprogram för verksamhetsnära ledare. I en grupp om 5–8 chefer från olika organisationer skapar vi utrymme för reflektion som gör skillnad, för ditt sätt att agera, din självkännedom och din förmåga att navigera i sammanhanget där du verkar. 

Som direkt chef har du många att förhålla dig till: arbetsgivaren som du ska representera, medarbetarna som du ska leda, kunder eller andra aktörer som din organisation är till för – och inte minst du själv, som ska kunna summera jobbet, hälsan, relationerna och fritiden till ett meningsfullt och hållbart liv.

Ju mer du utvecklar din förmåga att navigera bland dina och andras krav, önskemål och behov, desto mer gynnar det dig, dem du möter och ditt uppdrag.

Syfte och resultat

Huvudsyftet med Handledning för hållbart ledarskap är att deltagarna ska utvecklas och stärkas i sin yrkesroll, både snabbare och på ett djupare plan än utan handledning.

  • Organisationen får en tydligare och mer välgrundad chef, med större kommunikativ förmåga, självkännedom och därmed bättre förutsättningar för att fungera väl i sin yrkesroll – på kort och lång sikt.
  • Deltagaren får en tillåtande frizon för erfarenhetsutbyte, reflektion och utforskande av nya handlingsalternativ – en plattform för ett mer hållbart ledarskap och arbetsliv.

Här hittar du några filmklipp som tar upp tankar och guldkorn från tidigare omgångar av Handledning för hållbart ledarskap. Och några skriftliga forskar- och deltagartankar om handledning finns här!

Metodik

Handledningen utgår från deltagarnas egna exempel på kritiska situationer och viktiga teman i arbetslivet; det kan till exempel gälla utmanande arbetsuppgifter, känsliga samtal eller relationen mellan arbete och livet i övrigt.

Med hjälp av handledaren och övriga gruppdeltagare får du som deltagare tillfälle att stanna upp och reflektera över situationen och din egen roll i den – just det som sällan hinns med i vardagen.

Målet är inte bara att hitta lösningar på liknande situationer, utan också att få en tydligare självbild, rollinsikt och förståelse för sammanhanget som du verkar i. Längs vägen tar vi hjälp av övningar, verktyg och modeller som är användbara i sammanhanget.

Den metodik för grupphandledning som vi använder är väl etablerad inom yrkesområden som möter livets mest krävande mellanmänskliga situationer och där den egna personen är det främsta arbetsredskapet: socialtjänst, sjuk- och hälsovård, polis med mera. Liknande arbetssätt är vanliga vid handledning av ledningsgrupper inom näringslivet och offentlig sektor, liksom vid konflikthantering på arbetsplatser.

Perspektiv

Handledning för hållbart ledarskap bygger på två grundläggande perspektiv:

  • systemperspektivet, som utgår från att mänskliga system, handlingar och företeelser hänger ihop på ett mycket mer komplext sätt än genom enkelriktad och förutsägbar orsak och verkan.
  • övertygelsen om att varje person är expert på sin egen situation och att varje individs perspektiv förtjänar att mötas med respekt.

Om du känner dig hemma med de utgångspunkterna kan du som deltagare i övrigt ta med dig din egen ledarskapsfilosofi in i handledningen, eftersom metodiken går ut på att möta varje deltagare där hen befinner sig. Handledning för hållbart ledarskap fungerar utmärkt som komplement till andra interna och externa insatser för ledningsutveckling.

Premisser och praktiskt

Handledningsgruppen sätts samman av 5–8 deltagare från olika organisationer, alla första linjens chefer med minst ett års chefserfarenhet. Gruppen kommer att arbeta under en gemensam sekretessöverenskommelse.

Vid varje terminsstart öppnas möjligheten för nya deltagare att ta plats i en grupp. Gruppen ses för handledning vid fem tillfällen per termin, sammanlagt 16 timmar.

Tillfällena genomförs med centrala Växjö som utgångspunkt. Formerna för träffarna anpassas efter pandemiläget med fysiska inomhus- eller utomhusträffar alternativt digitala mötesformer.

Mer information om intresseanmälan, urvalsprocess, pris och aktuella datum hittar du på anmälningssidan!

Jag som handleder

“Jag heter Sara Norrby Wallin och är konsult inom kommunikation, utveckling och ledarskap. Du kan läsa mer om min verksamhet, bakgrund med mera här på hemsidan. Jag tror på reflektion och stödjande relationer som kraftkällor för utveckling och återhämtning – två behov som många chefer omkring mig signalerar att de saknar utrymme för i sin vardag.

Just signalerna från chefer i mitt kontaktnät har fått mig att fundera på hur jag kan bidra till ett mer hållbart arbetsliv, för chefer och därmed för deras medarbetare och organisationer. Handledningsmetodiken tilltalar mig eftersom den har ett helhetsperspektiv på människan, och samtidigt ett tydligt fokus på yrkesrollen. Där hittar jag också en mix av reflektion, stöd och utmaning som jag tror passar många chefer och ledare.

Genom programmet Handledning för hållbart ledarskap kombinerar jag handledningsmetodiken med mina kunskaper om ledarskap, kommunikation och utveckling. Och så den viktigaste ingrediensen: dina och de andra gruppdeltagarnas erfarenheter, reflektioner och behov!”

 

Gör din intresseanmälan ›