Utveckla ditt hållbara ledarskap genom handledning!

I augusti 2018 startar Bygga samarbete Handledning för hållbart ledarskap – ett utvecklingsprogram för första linjens ledare. I en grupp om 5–8 chefer från olika organisationer skapar vi utrymme för reflektion, stöd, nya handlingsalternativ och större självkännedom. Metodiken vi använder är ett väletablerat format för grupphandledning. Programmet är en pilotomgång med särskilt förmånligt pris och noggrann uppföljning.

Som direkt chef har du många att förhålla dig till: arbetsgivaren som du ska representera, medarbetarna som du ska leda, kunder eller andra aktörer som din organisation är till för – och inte minst du själv, som ska kunna summera jobbet, hälsan, relationerna och fritiden till ett meningsfullt och hållbart liv.

Ju mer du utvecklar din förmåga att navigera bland dina och andras krav, önskemål och behov, desto mer gynnar det dig, dem du möter och ditt uppdrag.

Syfte och resultat

Huvudsyftet med Handledning för hållbart ledarskap är att deltagarna ska utvecklas i sin yrkesroll, både snabbare och på ett djupare plan än utan handledning.

  • Organisationen får en tydligare och mer välgrundad chef, med större kommunikativ förmåga, självkännedom och därmed bättre förutsättningar för att fungera väl sin yrkesroll – på kort och lång sikt.
  • Deltagaren får en tillåtande frizon för erfarenhetsutbyte, reflektion och utforskande av nya handlingsalternativ – en plattform för ett mer hållbart ledarskap och arbetsliv.

Ta del av några forskar- och deltagartankar om handledning här!

Metodik

Den metodik för grupphandledning som vi använder är väl etablerad inom yrkesområden som möter livets mest krävande mellanmänskliga situationer, och där den egna personen är det främsta arbetsredskapet: socialtjänst, sjuk- och hälsovård, polis med mera. Liknande arbetssätt är vanliga vid handledning av ledningsgrupper inom näringslivet och offentlig sektor, liksom vid konflikthantering på arbetsplatser.

Handledningen utgår från deltagarnas egna exempel på kritiska och viktiga situationer i arbetslivet; det kan till exempel gälla utmanande arbetsuppgifter, känsliga samtal eller relationen mellan arbete och livet i övrigt. Med hjälp av handledaren och övriga gruppdeltagare får du som deltagare analysera och reflektera över situationen och din egen roll i den, för att hitta viktiga frågeställningar, resurser och nya handlingsalternativ.

Perspektiv

Handledning för hållbart ledarskap bygger på två grundläggande perspektiv:

  • systemperspektivet, som utgår från att mänskliga system, handlingar och företeelser hänger ihop på ett mycket mer komplext sätt än genom enkelriktad och förutsägbar orsak och verkan.
  • övertygelsen om att varje person är expert på sin egen situation och att varje individs perspektiv förtjänar att mötas med respekt.

Om du känner dig hemma med de utgångspunkterna kan du som deltagare i övrigt ta med dig din egen ledarskapsfilosofi in i handledningen, eftersom metodiken går ut på att möta varje deltagare där hen befinner sig.

Premisser och praktiskt

Handledningsgruppen sätts samman av 5–8 deltagare från olika organisationer, alla första linjens chefer med minst ett års chefserfarenhet. Gruppen kommer att arbeta under en gemensam sekretessöverenskommelse.

Programmet  sträcker sig över höstterminen 2018 med möjlighet till förlängning våren 2019. Gruppen ses för handledning vid fem tillfällen per termin, var fjärde fredag. Varje tillfälle är tre timmar långt förutom första introduktionstillfället som är längre.

Detta är en första pilotomgång av Handledning för hållbart ledarskap. Det innebär att jag erbjuder programmet till ett mycket förmånligt pris. Det innebär också att mitt handledningsarbete följs upp löpande hos erfarna lärare och handledare genom den fortsättningsutbildning i handledning som jag deltar i vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Mer information om intresseanmälan, urvalsprocess, pris och höstens datum hittar du på anmälningssidan.

Jag som handleder

”Jag heter Sara Norrby Wallin och är konsult inom kommunikation, utveckling och ledarskap. Du kan läsa mer om min verksamhet, bakgrund med mera här på hemsidan. Jag tror på reflektion och stödjande relationer som kraftkällor för utveckling och återhämtning – två behov som många chefer omkring mig signalerar att de saknar utrymme för i sin vardag.

Just signalerna från chefer i mitt kontaktnät har fått mig att fundera på hur jag kan bidra till ett mer hållbart arbetsliv, för chefer och därmed för deras medarbetare och organisationer. Handledningsmetodiken tilltalar mig eftersom den har ett helhetsperspektiv på människan, och samtidigt ett tydligt fokus på yrkesrollen. Där hittar jag också en mix av reflektion, stöd och utmaning som jag tror passar många chefer och ledare.

Därför har jag under 2017–2018 fortbildat mig i handledningsmetodik genom en kurs på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Med start i augusti 2018 ger jag ett första pilotprogram där jag kombinerar handledningsmetodiken med mina kunskaper om ledarskap, kommunikation och utveckling.

Välkommen till en spännande och utvecklande höst!”

Intresseanmälan

Vill du göra en intresseanmälan till Handledning för hållbart ledarskap och veta mer om priser, tider och annat praktiskt? Gå vidare till anmälningssidan!